Voorbeeld bezwaarschrift

Hier vind je een voorbeeld van een goed geargumenteerd bezwaarschrift

 

Betreft: bezwaarschrift naar aanleiding van de publieke

raadpleging over de startnota in kader van het GRUP

Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

 

Geachte heer, mevrouw

 

Ik wens van de publieke raadplegingsfase betreffende het GRUP

Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) gebruik te maken om middels

dit schrijven onze bezwaren te uiten over de drie huidig vooropgestelde

tracés zoals voorgesteld in de startnota, goedgekeurd door de Vlaamse

Regering op 18 december 2020.

Omwille van volgende redenen dien ik dit bezwaarschrift in:

 

Het doel van de leidingstraat is volgens de startnota om de

economische toekomst van de petrochemische industrie veilig te

stellen. Als argument wordt naar voor geschoven dat een

leidingstraat daarvoor noodzakelijk is, omdat op deze wijze

chemische grondstoffen in grotere hoeveelheden over een grote

afstand vervoerd kunnen worden. Dat doel kan echter ook via

andere transportmiddelen bereikt worden: binnenscheepvaart of

treinverkeer. Zo worden momenteel alle bruggen over het

Albertkanaal verhoogd om de binnenscheepvaart te stimuleren.

Heel wat chemische grondstoffen die via leidingstraten vervoerd

worden, kunnen ook via binnenscheepvaart vervoerd worden. Voor

de mogelijkheid om vervoer via het spoor te organiseren verwijs ik

graag naar de IJzeren Rijn. Er ligt reeds een bestaande

spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.

Sinds 1992 werd het gedeelte tussen Roermond en Dalheim echter gesloten, waardoor de verbinding niet meer gebruikt kan worden.

Prioriteit voor vervoer vanuit de Antwerpse haven richting het

Ruhrgebied moet in eerste instantie een heropening van de IJzeren

Rijn zijn. De IJzeren Rijn in combinatie met binnenscheepvaart via

het Albertkanaal biedt kansen voor het voortbestaan van zowel de

industrie in het Ruhrgebied als de industriegebieden in Vlaanderen

rond Geel, Meerhout, Tessenderlo en Beringen. Op basis hiervan is

een bijkomende leidingstraat in principe overbodig.

Als bijkomend argument voor de leidingstraat wordt in de

startnota verwezen naar een vermindering van het vervoer over

de weg. Er wordt echter nergens becijferd welke concrete impact

de leidingstraat op dit vlak zou hebben. Het is hoogst

twijfelachtig dat er door de aanleg van de leidingstraat effectief

minder vrachtverkeer zal zijn.

 

De leidingstraat geeft het risico voor heel wat omwonenden dat

hun onroerende goed en eigendommen verminderen in waarde

omdat ze ineens langs een leidingstraat zullen wonen.

Niet enkel privé-eigenaars zullen hinder ondervinden. Ook alle

omliggende woningen zullen hinder ervaren bij de aanleg of bij

andere uit te voeren werken.

De getroffen bewoners en de bewoners die in de zeer nabije

omgeving wonen van een tracé zijn in sommige gemeenten zeer

laat ingelicht en in sommige gevallen onvoldoende.

De timing is door de Vlaamse Overheid zeer ongelukkig gekozen.

Gezien de aanhoudende corona-maatregelen is het voor de burger

praktisch onmogelijk om zijn/haar stem te laten horen.

 

Bijkomend risico voor omwonenden is de veiligheid. Doordat heel

wat buurtbewoners ineens naast een leidingstraat zullen wonen, is

dit een element dat potentieel een grote impact heeft op de

volksgezondheid. Middels het alternatief van o.m.

binnenscheepvaart wordt dit gezondheidsrisico beter ingeperkt.

Gevaarlijke producten worden in de binnenscheepvaart namelijk

in dubbel- of driedubbelwandige schepen vervoerd.

Alle tracés van de leidingstraat doorkruisen heel wat

landbouwgebied. Landbouw kan nog uitgevoerd worden

bovenop de leidingstraat, maar op het moment dat er nieuwe

leidingen worden aangelegd is er natuurlijk wel steeds

aanzienlijke hinder voor de landbouwers. Landbouwers met

gronden op het tracé van de leidingstraat worden op deze

manier geconfronteerd met het risico om de X jaar slachtoffer te

worden van een periode dat de landbouwvelden niet gebruikt

kunnen worden omdat een nieuwe leiding aangelegd wordt. Dit

benadeeld de economische positie van deze landbouwbedrijven

aanzienlijk op een onrechtmatige wijze.

 

Alle tracés van de leidingstraat doorkruisen grote oppervlakten

bos- en natuurgebied. Het gaat hier dan niet zomaar om wat

verdwaalde bomen, maar om enkele stukken van de meest

waardevolle natuur in het Vlaams Gewest. Gezien bovenop de

leidingstraat geen diepgewortelde beplanting aanwezig mag zijn,

worden waardevolle natuurgebieden onherroepelijk verminkt en

vernietigd door deze leidingstraat. Het gaat om minstens 344

hectare en maximaal 420 hectare, naargelang het voorliggende

tracé dat gekozen wordt. Bewuste natuurvernietiging van die

schaal is intussen onaanvaardbaar geworden. Dagelijks maken

honderdduizenden buurtbewoners gebruik van deze waardevolle

gebieden natuur om te ontspannen, wandelen, fietsen,

mountainbiken, sporten, buiten te spelen,... Hun directe omgeving

zal veranderen in de negatieve zin door de kaalslag die met de

leidingstraat gepaard gaat.

 

De aanleg van deze leidingstraat wordt ook gekaderd binnen het

behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. De leidingstraat

zou volgens de startnota namelijk vrachtverkeer van de baan

houden, wat een positieve impact heeft op de vermindering van

uitstoot van broeikasgassen. Dit is echter een zwaard dat langs

twee kanten snijdt. De grootschalige verdwijning van

natuurgebieden in Vlaanderen heeft als implicatie dat er ook een

verminderde natuurlijke capaciteit is om broeikasgassen op te

nemen. Een berekening van hoe deze verminderde capaciteit zich

verhoudt tot uitgespaarde voertuigkilometers ontbreekt volledig.

Meer zelfs, in de startnota wordt de verminderde capaciteit tot

opname van broeikasgassen door de natuur volledig genegeerd.

Overigens kan de grootschalige verminking en verdwijning van

natuur in geen geval in overeenstemming gebracht worden met

het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP), goedgekeurd door de

Vlaamse Regering op 9 december 2019. Van dit richtinggevend

plan naar 2030 maken de aanplanting van extra bossen, het

investeren in extra natuurgebieden i.f.v. de Europese

natuurdoelstellingen en het vrijwaren van de open ruimte

integraal deel uit. De aanleg van een leidingstraat zoals die voor

ligt, kan in geen geval in overeenstemming gebracht worden met

de realisatie van voorgaande doelstellingen uit het VEKP.

 

De ter beschikking gestelde kaarten zijn niet correct en

bedrieglijk. In de startnota staat dat de leidingstraat een breedte

van 45 meter in beslag zal nemen. Op de kaarten wordt slechts

een strook van naar schatting 10 meter aangeduid. Op basis

hiervan kan de bevolking zich geen representatief beeld vormen

van de werkelijke impact van de leidingstraat.

 

Tot slot blijkt uit het antwoord van minister Demir op een

schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Johan Danen, gesteld

op 14 april 2020 (schriftelijke vraag nummer 552), dat er vandaag

slechts één concrete vraag van één bedrijf bestaat voor de aanleg

van een propaanleiding. Voor de rest stellen er zich geen concrete

vragen naar pijpleidingen. De aanleg van een leidingstraat met

een breedte van 45 meter (waarin een achttal leidingen gebundeld

kunnen worden) is compleet onverantwoord, de gevolgen op het

terrein indachtig, tegenover de concrete vraag naar slechts één

propaanleiding.

Omwille van alle bovenstaande redenen vraag ik met aandrang

dat de Vlaamse Regering geen van de drie reeds voorgestelde

tracés in uitvoering brengt. De gevolgen overheen het hele

traject zijn te groot op maatschappelijk en ecologisch vlak.

Bovendien kunnen de doelstellingen die middels de leidingstraat

gerealiseerd moeten worden ook op andere wijzen gerealiseerd

worden.

Ik hoop dat bovenvermelde bezwaren ernstig in overweging

genomen worden en kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Je naam